• Начало
  • Новини
  • Национален план за възстановяване и устойчивост Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

Национален план за възстановяване и устойчивост Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници

Национален план за възстановяване и устойчивост Национална схема за подпомагане на домакинствата в  областта на енергията от възобновяеми източници
25 юли 2023

1. Регистрация в
системата


Регистрацията в системата
се извършва на адрес
https://eumis2020.government.
bg/bg/s/Account/Login, като се
избере команда „НОВ
ПОТРЕБИТЕЛ“

 

Документи за кандидатстване и информация


Насоки за кандидатстване:
 Условия за кандидатстване
 Документи за информация
 Документи за попълване


Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция се извършва изцяло по електронен път чрез
попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи
чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-
94b9-1bd8b31f8799

 регистрация чрез имейл и парола
 съгласно инструкциите, дадени в Указанията за електронно кандидатстване (Приложение B)
 валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) към датата на кандидатстване от Кандидата или от
упълномощен представител/лице на Кандидата
 предложението за изпълнение на инвестиция се подава винаги от профила на Кандидата, не от друг
профил.

Разяснения по процедурата